De vragenlijst bevat stellingen over veiligheidsbeleving en onderwerpen (factoren genoemd) die daarmee samenhangen. Onderstaande infographics geven voor de stad Deventer de resultaten van enkele stellingen in de vragenlijst weer. Dit geeft een indruk van de inhoudelijke resultaten.  Omdat de deelnemers aan de pilot de inwoners van de stad onvoldoende weerspiegelden (qua leeftijd en man/vrouw-verhouding), zijn de uitkomsten niet van toepassing op alle inwoners van Deventer.

Deelnemers

In Deventer hebben 606 mensen de vragenlijst ingevuld.

Beleving woonomgeving

In Deventer zijn de meeste mensen positief over hoe zij hun woonomgeving beleven. Zo geeft 84% van de deelnemers aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Ik ben tevreden over mijn woonomgeving”.

 

Veiligheidsbeleving

Als het gaat om de veiligheidsbeleving van activiteiten met gevaarlijke stoffen, geeft 25% van de deelnemers aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Ik maak mij zorgen over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen inde bodem, de lucht of het water van mijn woonomgeving”.

Vertrouwen

Voor het vertrouwen in het vermogen van overheden en bedrijven om een ongeval met gevaarlijke stoffen te voorkómen geeft 31% van de deelnemers uit Deventer aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Ik vertrouw er op dat overheden eerlijk en open communiceren over de veiligheid in mijn woonomgeving”. Meer vertrouwen hebben zij in het vermogen van hulpdiensten om de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken. Zo geeft 70% van de deelnemers aan er vertrouwen in te hebben dat hulpdiensten eerlijk en open communiceren.

Zelfredzaamheid

Een kleine meerderheid van de mensen heeft vertrouwen in de eigen invloed om de gevolgen te beperken van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zo zegt 52% van de deelnemers uit Deventer het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen ben ik in staat om te zorgen voor mijn eigen veiligheid”.

Daarnaast hebben veel mensen vertrouwen in het nut om zelf beschermende maatregelen te treffen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Zo geeft 72% van de deelnemers aan “Ik denk dat het nut heeft om mijzelf vooraf goed te informeren over de veiligheidsrisico’s en wat te doen bij (mogelijke gevolgen van) een ongeval met gevaarlijke stoffen”.