Omgevingsveiligheid gaat over het bieden van bescherming die past bij de aanwezige risico's. Dit vraagt om kennis over  het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen en de veiligheid van nieuwe zich snel ontwikkelende technologieën. Wat zijn de risico's en hoe kun je mens, milieu en economie een zinvolle bescherming bieden. Hierbij gaat het om de gemeten en onderzochte risico’s, met soms grote onzekerheden, én om wat we als risico ervaren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet veel onderzoek naar deze risico’s en de manier waarop bescherming mogelijk is tegen de mogelijke effecten. Op basis van deze kennis adviseert en ondersteunt het RIVM overheden bij het maken en uitvoeren van beleid. Ook werkt het RIVM (internationaal) samen met het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten.

Wat doet het RIVM aan omgevingsveiligheid

In Nederland willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals van de chemische industrie. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert de overheid bij vraagstukken op het gebied van omgevingsveiligheid, bijvoorbeeld over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken.

Het RIVM doet op meer gebieden onderzoek naar veiligheid van milieu en leefomgeving dan in dit onderwerp kan worden beschreven. Onderzoek naar arbeidsveiligheid en security bijvoorbeeld. Ook adviseert en ondersteunt het RIVM bij stralingsincidenten en milieuongevallen en doet het onderzoek naar radioactiviteit, nationale veiligheid en medische milieukunde