Dit stappenplan maakt deel uit van het Handboek omgevingsveiligheid.  Het beschrijft op welke manier de afstanden voor het plaatsgebonden risico moeten worden bepaald. De grenswaarden voor het plaatsgebonden risico zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Het Stappenplan kent de volgende onderdelen:
1 - Activiteiten betreffende opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines, zoals opgenomen in Bijlage VII, Bkl.
Dit zijn activiteiten waarvoor in  artikel 5.7 Bkl een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is opgenomen.
2 - Activiteiten betreffende het bewerken en opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en op militaire objecten, zoals benoemd in paragraaf 5.1.2.5, Bkl. 
Dit zijn  activiteiten waarvoor in artikel 5.30, respectievelijk artikel 5.34, Bkl grenswaarden voor het plaatsgebonden risico zijn opgenomen vanuit een eerbiedigende werking.

Het plaatsgebonden risico is de kans dat gedurende een periode van één jaar een persoon het slachtoffer wordt van een ongeval, waarbij die persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt. Vaak (ook in dit handboek) wordt de kans van een voorval in een jaar vervangen door de frequentie van een voorval in een jaar.

Activiteiten betreffende opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines

Dit zijn de activiteiten betreffende opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines, zoals opgenomen in Bijlage VII, Bkl:

  • Activiteiten met vastgestelde afstanden;
  • Activiteiten met bij regeling vastgestelde afstanden;
  • Activiteiten met te berekenen afstanden.

Voor deze activiteiten is in artikel 5.7 een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico opgenomen. Daarbij is in artikel 5.8 aangegeven hoe aan deze grenswaarde kan worden voldaan.

Activiteiten met vastgestelde afstanden

Voor activiteiten zoals benoemd in Bijlage VII onderdeel A en B zijn er vaste afstanden aangegeven. Van de afstanden zoals opgenomen in Bijlage VII onderdeel A kan worden afgeweken wanneer er door het bevoegd gezag toestemming is gegeven voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet. Met deze gelijkwaardige maatregel wordt ten minste hetzelfde resultaat bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. De berekening van aangepaste afstanden is uit te voeren volgens het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Van de afstanden zoals opgenomen in Bijlage VII onderdeel B onder 2 en 3 kan worden afgeweken door het uitvoeren van specifieke berekeningen volgens het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid.

Activiteiten met bij regeling vastgestelde afstanden

Voor het basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals benoemd in Bijlage VII onderdeel C, zijn de afstanden bij ministeriële regeling aangewezen en is de geometrische begrenzing vastgelegd. In het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid is beschreven hoe afstanden voor vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen en binnenwateren technisch kunnen worden berekend.

Activiteiten met te berekenen afstanden

Voor de activiteiten die vallen onder Bijlage VII onderdeel D en E moet de afstand voor het plaatsgebonden risico worden berekend volgens het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid.

Activiteiten betreffende het bewerken en opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en op militaire objecten

Dit zijn de activiteiten betreffende het bewerken en opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en op militaire objecten, zoals benoemd in paragraaf 5.1.2.5, Bkl:

  • Eerbiedigende werking civiele explosieaandachtsgebieden;
  • Eerbiedigende werking militaire explosieaandachtsgebieden.

Voor deze activiteiten zijn in artikel 5.30, respectievelijk artikel 5.34 Bkl grenswaarden voor het plaatsgebonden risico opgenomen vanuit een eerbiedigende werking.

Eerbiedigende werking civiele explosieaandachtsgebieden

Een eerbiedigende werking is van toepassing voor activiteiten of werken in een civiel explosieaandachtsgebied, voor zover die op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit al rechtmatig op een locatie worden verricht of zijn toegestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van die bepaling. De afstanden tot de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico die volgens artikel 5.30 Bkl in acht moeten worden genomen voor beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties, worden berekend volgens het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid.

Eerbiedigende werking militaire explosieaandachtsgebieden

Een eerbiedigende werking is van toepassing voor activiteiten of werken in een militair explosieaandachtsgebied, voor zover die op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit al rechtmatig op een locatie worden verricht of zijn toegestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van die bepaling. De afstand tot de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico die volgens artikel 5.34 Bkl in acht moeten worden genomen voor beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare en beperkt kwetsbare locaties, wordt berekend volgens het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid.