Aanwijzing van de stappenplannen

  De stappenplannen op deze pagina maken deel uit van het Handboek Omgevingsveiligheid. In de Omgevingsregeling staat welke stappenplannen door de wetgever worden aangewezen.
  Op dit moment bevat het Handboek Omgevingsveiligheid stappenplannen voor het:

  • bepalen van het plaatsgebonden risico (Bijlage VII en paragraaf 5.1.2.5, Bkl);
  • bepalen van aandachtsgebieden (artikelen 5.12 en 5.13, Bkl);
  • proces besluitvorming omgevingsveiligheid (artikelen 5.14 t/m 5.17, Bkl);
  • proces bepalen van voldoende bescherming (artikel 5.15, Bkl);
  • aanwijzen voorschriftengebied en/of risicogebied (artikelen 5.14, 5.16 en 5.17, Bkl);
  • vaststellen van de technische gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen (artikel 4.7, Omgevingswet).

  Stappenplannen voor bepalen plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden

  Onderstaande stappenplannen dienen voor het bepalen van het plaatsgebonden risico (Bijlage VII, Bkl en paragraaf 5.1.2.5, Bkl) en het bepalen van brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebieden van bestaande, nieuwe of gereserveerde risicovolle activiteiten (artikelen 5.12 en 5.13, Bkl).  

  Bepalen plaatsgebonden risico

  Bepalen plaatsgebonden risico
  Dit stappenplan beschrijft op welke manier de afstanden voor het plaatsgebonden risico moeten worden bepaald.

  Bepalen aandachtsgebieden

  Bepalen aandachtsgebieden
  Dit stappenplan beschrijft hoe aandachtsgebieden kunnen worden bepaald wanneer de risicovolle activiteiten nog niet aanwezig zijn. 

  Bepalen brandaandachtsgebieden

  Bepalen brandaandachtsgebieden
  Dit stappenplan beschrijft hoe kan worden bepaald waar de begrenzing ligt van het brandaandachtsgebied veroorzaakt door  een risicovolle activiteit.

  Bepalen explosieaandachtsgebieden

  Bepalen explosieaandachtsgebieden
  Dit stappenplan beschrijft hoe kan worden bepaald waar de begrenzing ligt van het explosieaandachtsgebied veroorzaakt door  een risicovolle activiteit.

  Bepalen gifwolkaandachtsgebieden

  Bepalen gifwolkaandachtsgebieden
  Dit stappenplan beschrijft hoe kan worden bepaald waar de begrenzing ligt van het gifwolkaandachtsgebied veroorzaakt door  een risicovolle activiteit.

  Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

  Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
  Voor de te berekenen afstanden voor het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden, wordt gebruik gemaakt van het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid.

  Stappenplannen verantwoording ontwerp veilige omgeving

  Onderstaande stappenplannen dienen om invulling te geven aan voorschriftengebieden (artikel 5.14, Bkl), de verantwoording groepsrisico (artikel 5.15, Bkl) en desgewenst gebruik te maken van mogelijkheden geboden door het aanwijzen van risicogebieden externe veiligheid (artikel 5.16 en 5.17, Bkl).

  Besluitvorming omgevingsveiligheid

  Besluitvorming omgevingsveiligheid
  Dit stappenplan beschrijft hoe binnen het kader van de Omgevingswet invulling gegeven moet worden aan de verantwoording groepsrisico bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkeling.

  Aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied (5.14 Bkl)

  Aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied
  Dit stappenplan dient als technisch hulpmiddel bij een besluit van de gemeente over het deel van het aandachtsgebied dat wordt aangewezen als voorschriftengebied.

  Groepsrisico (5.15 Bkl)

  Groepsrisico
  Dit stappenplan dient als technisch hulpmiddel voor het bevoegd gezag dat moet bepalen of voldoende  maatregelen zijn getroffen ter bescherming van personen én/of het aantal doorgaans aanwezige personen of de tijd dat die aanwezig zijn in die gebouwen en op die locaties voldoende is beperkt.

  Aanwijzen en toepassen risicogebied externe veiligheid (5.16 en 5.17 Bkl)

  Aanwijzen en toepassen risicogebied externe veiligheid
  Dit stappenplan dient als technisch hulpmiddel bij het aanwijzen en toepassen van het beleidsinstrument 'risicogebied externe veiligheid'.  

  Stappenplannen gelijkwaardigheid

  Onderstaande stappenplannen zijn toepasbaar om de technische gelijkwaardigheid te bepalen van een alternatieve maatregel (artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet).

  Vaststellen gelijkwaardigheid

  Vaststellen gelijkwaardigheid

  Dit stappenplan licht toe wat gelijkwaardigheid is en hoe technisch beoordeeld kan worden welke alternatieve maatregelen een gelijkwaardige of betere bescherming realiseren.

  Gelijkwaardigheid brandvoorschriftengebied

  Gelijkwaardigheid brandvoorschriftengebied
  Dit stappenplan beschrijft hoe met alternatieve maatregelen een gelijkwaardige of betere  bescherming in het brandvoorschriftengebied kan worden gerealiseerd, dan met de in het gebied geldende, aanvullende bouweisen.

  Gelijkwaardigheid explosievoorschriftengebied

  Gelijkwaardigheid explosievoorschriftengebied
  Dit stappenplan beschrijft hoe met alternatieve maatregelen een gelijkwaardige of betere bescherming in het explosievoorschriftengebied kan worden gerealiseerd, dan met de in het gebied geldende, aanvullende bouweisen.  

  Vaststellen gelijkwaardigheid bij een afstandseis

  Vaststellen gelijkwaardigheid bij een afstandseis
  Dit is een reservering. Vooralsnog lijkt het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 4.7, Omgevingswet) de juridische mogelijkheid te bieden om met alternatieve maatregelen bescherming te bieden die gelijkwaardig is aan of beter is dan de bescherming geboden door afstandseisen.