De vragenlijst bevat stellingen over veiligheidsbeleving en onderwerpen (factoren genoemd) die daarmee samenhangen. Onderstaande infographics geven voor de stad Zaandam de resultaten van enkele stellingen in de vragenlijst weer. Dit geeft een indruk van de inhoudelijke resultaten.  Omdat de deelnemers aan de pilot de inwoners van de stad onvoldoende weerspiegelden (qua leeftijd en man/vrouw-verhouding), zijn de uitkomsten niet van toepassing op alle inwoners van Zaandam.

Deelnemers

In Zaandam hebben 487 mensen de vragenlijst ingevuld.

 

Beleving woonomgeving

In Zaandam zijn de meeste mensen positief over hoe zij hun woonomgeving beleven. 76% van de deelnemers geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Ik ben tevreden over mijn woonomgeving”.

Veiligheidsbeleving

Als het gaat om de veiligheidsbeleving van activiteiten met gevaarlijke stoffen, geeft 51% van de deelnemers aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Ik maak mij zorgen over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bodem, de lucht of het water van mijn woonomgeving”.

Vertrouwen

Voor het vertrouwen in het vermogen van overheden en bedrijven om een ongeval met gevaarlijke stoffen te voorkómen geeft 31% van de deelnemers van Zaandam aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Ik vertrouw er op dat overheden eerlijk en open communiceren over de veiligheid in mijn woonomgeving”. Meer vertrouwen hebben zij in het vermogen van hulpdiensten om de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken. Zo geeft 68% van de deelnemers aan er vertrouwen in te hebben dat hulpdiensten eerlijk en open communiceren.

Zelfredzaamheid

De meeste mensen hebben vertrouwen in de eigen invloed om de gevolgen te beperken van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zo zegt 45% van de deelnemers uit Zaandam het (helemaal) eens te zijn met de stelling “Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen ben ik in staat om te zorgen voor mijn eigen veiligheid”.

Daarnaast hebben veel mensen vertrouwen in het nut om zelf beschermende maatregelen te treffen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Zo geeft 78% van de deelnemers aan “Ik denk dat het nut heeft om mijzelf vooraf goed te informeren over de veiligheidsrisico’s en wat te doen bij (mogelijke gevolgen van) een ongeval met gevaarlijke stoffen”.