Dit stappenplan maakt deel uit van het Handboek omgevingsveiligheid en legt uit wat aandachtsgebieden zijn. 

 Het stappenplan kent de volgende onderdelen:
1 – twee methoden voor het bepalen van aandachtsgebieden;
2 – nog niet bestaande milieubelastende activiteit.


Aandachtsgebieden zijn er voor brand, explosie en gifwolk. Afhankelijk van het type activiteit met gevaarlijke stoffen zijn er voor het aandachtsgebied in de regelgeving vaste afstanden vastgesteld of zijn deze afstanden rekenkundig te bepalen.  Voor bestaande activiteiten kunnen de rekenbestanden vanuit de kwantitatieve risicoanalyse worden gebruikt om het aandachtsgebied te bepalen.

Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd  zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die gevaren zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk).  Aandachtsgebieden maken het inzichtelijk in welk gebied zich bij een ongeval bij een activiteit met gevaarlijke stoffen nog levensbedreigende gevolgen voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Binnen de aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.

De aandachtsgebieden maken deze gevaren zichtbaar. Voor de bepaling van de aandachtsgebieden is uitgegaan van de bescherming die nieuwbouw en reguliere rampenbestrijding bieden. De gemeente beoordeelt of, en zo ja welke maatregelen nodig zijn om mensen in aandachtsgebieden voldoende te beschermen.

Op grond van het Bkl (artikel 5.15, lid 1) moet binnen een aandachtsgebied rekening worden gehouden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar, als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit met gevaarlijke stoffen.

Het beleidsdoel van het 'aandachtsgebied' is dat voorafgaand aan de besluitvorming wordt nagedacht over de risico’s en de mogelijke effecten van een incident bij de (vergunde) activiteit met gevaarlijke stoffen. Onderdeel daarvan is het overwegen van maatregelen die nodig zijn om veiligheid voldoende te waarborgen en de fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit (milieu en gezondheid) voldoende te beschermen.

Begrenzing aandachtsgebied (art. 5.12 Bkl)
De begrenzing van de aandachtsgebieden is daar waar mensen binnenshuis in een standaard gebouw beschermd zijn tegen de gevaren van brand, explosie en gifwolk. De begrenzing van de aandachtsgebieden is vastgesteld in het Bkl:

 • Een brandaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot een plasbrand of een fakkelbrand, de warmtestraling ten hoogste 10 kW/m2 is (Bkl artikel 5.12, lid 1).
 • Een explosieaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot:
  a. een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, BLEVE), de warmtestraling ten hoogste 35 kW/m2 is, en
  b. een explosie, anders dan onder a, de overdruk ten hoogste 10 kPa is. (Bkl artikel 5.12, lid 2).
 • Een gifwolkaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot een gifwolk, personen in een gebouw overlijden door blootstelling aan ten hoogste de bij ministeriële regeling bepaalde vastgestelde concentratie van een gevaarlijke stof. (Bkl artikel 5.12, lid 3).
  Een gifwolkaandachtsgebied wordt begrensd door een afstand van 1,5 km als de afstand, bedoeld in het derde lid Bkl, groter is (Bkl artikel 5.12, lid 4).

Beleidsmatige afkap gifwolkaandachtsgebied
Voor bepaalde soorten en hoeveelheden giftige stoffen kan het berekende gifwolkaandachtsgebied enkele kilometers groot zijn. Bij de beoordeling of voorschriften aan de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit moeten worden verbonden, is het bepaalde of berekende aandachtsgebied leidend. Bij het besluit over een ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving van de milieubelastende activiteit, is het gebied waar rekening moet worden gehouden met het groepsrisico beleidsmatige afgekapt op 1,5 km (Bkl artikel 5.12, vierde lid).

De beleidsmatige afkapgrens van 1,5 km geldt dus alleen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van een milieubelastende activiteit én heeft geen invloed op de omvang van het berekende gifwolkaandachtsgebied. De afkapgrens geldt niet voor het verlenen van de vergunning voor de milieubelastende activiteit zelf of voor het brand- of explosieaandachtsgebied. Ook geldt de afkap niet bij de het rekening houden met de veiligheidsrisico’s van een ramp, ramp of crisis (Bkl, artikel 5.2).

Onderscheid binnen aandachtsgebieden
Binnen een aandachtsgebied zijn verschillende zones  te onderscheiden die bepalend kunnen zijn voor de mate waarin het bevoegd gezag van oordeel is dat het bieden van bescherming zinvol, haalbaar en betaalbaar is. In algemene zin kan worden gesteld dat de kans dat een plek getroffen wordt afneemt wanneer de afstand tot de risicobron toeneemt. Ook zal de impact van de calamiteit afnemen als de  afstand tot de risicobron toeneemt. Verder is voor bescherming tegen brand en gifwolk de blootstellingduur relevant. Bij aandachtsgebieden die zijn gebaseerd op risicoberekeningen is deze informatie direct af te leiden uit de berekening en daarmee beschikbaar om te worden meegewogen bij de besluitvorming van het bevoegd gezag over het voorschriftengebied, groepsrisico en gelijkwaardige beschermende maatregelen. Bij aandachtsgebieden die beleidsmatig zijn bepaald (basisnet) of afgekapt (gifwolk) kan het bevoegde gezag er voor kiezen om door middel van een aanvullende risicoberekening de verschillende zones binnen (en buiten) het aandachtsgebied te onderscheiden.

Bepalen en bekend maken aandachtsgebieden

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het bepalen en bekend maken van aandachtsgebieden. Een aandachtsgebied geldt zodra een risicovolle activiteit (overeenkomstig een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit of overeenkomstig het omgevingsplan of na een tijdig gedane melding) in werking is. Een aandachtsgebied hoeft dus niet eerst in het omgevingsplan te worden aangewezen om te gelden.

Aandachtsgebieden en het digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Aandachtsgebieden moeten zichtbaar zijn voor elke burger en initiatiefnemer. Uiteindelijk zullen de aandachtsgebieden digitaal worden ontsloten via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het bevoegd gezag zorgt daarvoor. Door de aandachtsgebieden op de kaart te zetten, is direct voor iedereen helder waar extra bescherming nodig kan zijn tegen brand, explosie of gifwolk.

Aandachtsgebieden voor bestaande activiteiten met gevaarlijke stoffen kunnen worden afgeleid uit de rekenbestanden die horen bij de vigerende vergunning. Bij het bepalen van aandachtsgebieden worden alle volgens de rekenvoorschriften voorgeschreven scenario's van de kwantitatieve risico-analyse meegenomen, zodat deze informatie ook beschikbaar is voor het bestuursorgaan. Hoe er vervolgens bij het bieden van bescherming in aandachtsgebieden wordt omgegaan met scenario's met 'kleine' kansen is een bestuurlijke afweging.     

Het is belangrijk dat het rekenbestand en de onderliggende aannamen afgestemd zijn op de huidige vergunning. Om dat te bereiken kunnen de volgende stappen worden doorlopen. 

 • Bepaal welk rekenbestand en rapportage bij de geldende vergunning horen en of ze binnen de vigerende vergunning passen;
 • Bepaal op basis van de geldende vergunning hoe gemeten moet worden (vanaf de terreingrens, de grens van de activiteit of vanaf de punt-/lijnbron);
 • Bepaal of gebruik van een ander rekenbestand en rapportage juridisch acceptabel is (bij lopende of voorziene vergunningprocedure).

Na de check op de juridische status kan de inhoudelijke geschiktheid voor het bepalen van aandachtsgebieden worden gecontroleerd:

 • Controleer of er inhoudelijke afwijkingen zijn tussen de juridische uitgangspunten en het rekenbestand/rapportage;
 • Ga na of stoffen een andere gevaarschatting/indeling/classificering hebben gekregen ten opzichte van de originele uitgangspunten in het rekenbestand;
 • Controleer of alle voor aandachtsgebieden relevante insluitsystemen en stoffen in het rekenbestand  zijn meegenomen;
 • Controleer of het rekenbestand en de rapportage inhoudelijke juist zijn, op basis van de standaard QRA-checklist (zie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu website).

Op basis van de resultaten en eventuele verbeteringen van deze stappen kunnen de basisgegevens voor het berekenen van de aandachtsgebieden voor de bestaande situatie vastgesteld worden. 
 

Twee methoden voor het bepalen van aandachtsgebieden

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het bepalen van aandachtsgebieden. Als het bevoegd gezag aandachtgebieden wil bepalen voor risicovolle activiteiten kan dit op twee manieren, namelijk:

 1. Vaststellen van aandachtgebieden op basis van de gewenste milieubelastende activiteiten
  Deze aanpak gaat er vanuit dat aandachtsgebieden worden bepaald op basis van voorgenomen activiteiten en bijlage VII van het Bkl. Dit betekent dat het bevoegde gezag al een voldoende concreet beeld moet hebben van de milieubelastende activiteit om een vaste afstand te selecteren (uit Bijlage VII van het BKL) of om aandachtsgebieden te berekenen, zie hiervoor de stappenplannen voor het berekenen van het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied.
 2. Vaststellen van aandachtgebieden op basis van de ruimte die de omgeving biedt
  Deze aanpak gaat er vanuit dat de plekken in de omgeving van de geplande milieubelastende activiteit waar al kwetsbare bebouwing aanwezig of gepland is, dienen als begrenzing van toekomstige aandachtsgebieden. Dit betekent dat het bevoegde gezag onvoldoende beeld heeft van de toekomstige milieubelastende activiteit om al gebruik te maken van bijlage VII van het Bkl of om aandachtsgebieden te berekenen. In dergelijke gevallen kan de omgeving waarin de toekomstige milieubelastende activiteit(en) moeten worden ingepast als vertrekpunt worden gehanteerd.

  Het bevoegd gezag kan er voor kiezen om in eigen beleid (omgevingsvisie en omgevingsplan) de ruimte voor aandachtsgebieden die horen bij nieuwe milieubelastende activiteiten te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door regels in het omgevingsplan op te nemen waarmee wordt geborgd dat nieuwe aandachtsgebieden niet komen te liggen over plekken waar kwetsbare bebouwing is toegestaan. In essentie beperkt het bevoegd gezag hiermee de mogelijke milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen. Met behulp van bijlage VII van het Bkl (of de rekenmethodiek voor het bepalen van brand, explosie of gifwolkaandachtsgebieden) kan worden bepaald welke milieubelastende activiteiten passen binnen de ruimte die het omgevingsplan biedt.

Het Stappenplan omgevingsveiligheid in ruimtelijke ontwikkeling én vergunningverlening gaat nader in op het betrekken van aandachtsgebieden bij ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening.

Nog niet bestaande milieubelastende activiteit

Het kan nodig zijn om een aandachtsgebied vast te stellen van een nog niet bestaande milieubelastende activiteit met gevaarlijk stoffen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het omgevingsplan nieuwe (of uitbreiding van bestaande) milieubelastende activiteiten toestaat en het bevoegd gezag hier rekening mee wil houden voor de omgeving. Concrete voorbeelden van dergelijke situaties zijn nieuwbouw in de buurt van een nog niet volledig gevuld bedrijventerrein of langs een gereserveerde buisleidingenstrook.
Het omgevingsplan bepaalt welke milieubelastende activiteiten op een bepaalde locatie zijn toegestaan. Hoe concreter de omschrijving van de milieubelastende activiteit, hoe beter het mogelijk is om aannames te doen over de aandachtsgebieden die horen bij de milieubelastende activiteiten die het omgevingsplan mogelijk maakt.