Dit stappenplan maakt deel uit van het Handboek omgevingsveiligheid en dient als technisch hulpmiddel bij het aanwijzen en toepassen van het beleidsinstrument 'risicogebied externe veiligheid'. 

 Het stappenplan kent de volgende onderdelen:
1 – aanwijzen risicogebied;
2 – bepalen bescherming geboden binnen het risicogebied;
3 – bepalen van aandachtsgebieden rondom een risicogebied.

Aanwijzen risicogebied

Artikelen 5.16 en 5.17 van het Bkl bieden de mogelijkheid om in een omgevingsplan een risicogebied externe veiligheid aan te wijzen rondom een chemisch cluster. Het gehele risicogebied wordt benaderd alsof het één risicovolle activiteit is, waarvan de PR 10-6 contour is gelegen op de begrenzing van het risicogebied. Als gevolg van de regels voor het plaatsgebonden risico zijn binnen de PR 10-6, en dus binnen het risicogebied, geen (zeer) kwetsbare objecten toegestaan en zijn beperkt kwetsbare objecten alleen na een goede motivatie toegestaan.

Bescherming binnen risicogebied

Binnen een risicogebied mogen geen (zeer) kwetsbare objecten aanwezig zijn, in verband met het toegestane plaatsgebonden risico.

Bescherming tegen groepsrisico
Binnen een risicogebied zijn wel aandachtsgebieden aanwezig, maar is het toepassen van artikel 5.15 Bkl (rekening houden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit) niet verplicht. Het aangeven van individuele aandachtsgebieden kan inzicht geven in mogelijke domino-effecten (bij brand en explosie) binnen het chemische cluster.

Voorschriftengebied
Binnen een risicogebied is het toepassen van artikel 5.14 Bkl verplicht. Als een activiteit met externe veiligheidsrisico’s met een brand- of explosieaandachtsgebied eenmaal in werking is, dan moet de gemeente het aandachtsgebied in het omgevingsplan aanwijzen als brandvoorschriftengebied respectievelijk explosievoorschriftengebied (artikel 5.14, tweede lid). Het stappenplan aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied gaat hier nader op in.

Aandachtsgebied en risicogebied

Rondom het risicogebied kan naast de omhullende PR 10-6-contour ook een omhullende, maximale contour van aandachtsgebieden gelegd worden, waar de aandachtsgebieden van de individuele bedrijven binnen moeten blijven. Ook kan worden gekozen voor een inwaarts zonering door in het omgevingsplan vast te leggen dat het aandachtsgebied niet buiten het risicogebied komt. Het stappenplan bepalen aandachtsgebieden gaat nader in op het vaststellen van aandachtsgebieden. 

De omgeving  hoeft alleen rekening te houden met het deel van het aandachtsgebied dat buiten de begrenzing van het risicogebied komt. Het stappenplan groepsrisico en het stappenplan aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied gaan hier nader op in.