Met de invoering van de Omgevingswet zal er veel veranderen voor gemeenten. De casus waar dit onderzoek op gefocust zal zijn is het proces van vergunningaanvragen die vallen onder de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Om te zorgen dat de informatie past bij de behoeften van de gemeenten zal deze behoefte eerst geïnventariseerd moeten worden. In dit onderzoek zal dit gedaan worden door middel van een constructieve design research met twee co-design sessies met gemeenten,een validatie interview met een adviesbureau en een validatie survey met gemeenten. Het resultaat van dit onderzoek zijn 8 guidelines voor de verbetering van de informatievoorziening. Verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen of de uitkomsten te generaliseren zijn, of er vergelijkbare behoeften zijn bij andere doelgroepen en de informatiebehoeften op inhoudelijk vlak zullen nog onderzocht moeten worden.