Algemene vragen

Waarom voert het RIVM dit onderzoek uit?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van omwonenden rondom de chemische industrie. Bij de gemeenten die in de buurt van Chemelot liggen, de veiligheidsregio’s en GGDen waaronder deze gemeenten vallen, de Provincie Limburg en Chemelot bestaat de wens om meer inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van omwonenden van Chemelot. Zij hebben daarom positief gereageerd op het verzoek van het RIVM om het onderzoek in hun omgeving uit te voeren. Hiervoor heeft het RIVM een vragenlijst ontwikkeld.  Hiermee kan worden gepeild hoe veilig mensen die in de buurt wonen van chemische industrie zich voelen. De vragenlijst is aangevuld met vragen naar de informatiebehoeften van de bewoners: willen zij (meer) informatie ontvangen, en zo ja, waarover willen zij informatie krijgen en hoe willen zij geïnformeerd worden? De uitkomsten van de vragenlijst helpen overheden, bedrijven en inwoners om elkaar te informeren over veiligheid

Wat levert het onderzoek op?

Het onderzoek geeft een beeld van het gevoel van veiligheid en informatiebehoeften van omwonenden rondom Chemelot. Dit helpt de overheid en Chemelot om de omwonenden te informeren over veiligheid, bijvoorbeeld over wat te doen in geval van een calamiteit.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het RIVM verwerkt de resultaten van de vragenlijsten anoniem, zodat de privacy van deelnemers is gewaarborgd. Wij kunnen niet zien wie welke vragenlijst heeft ingevuld. Van de resultaten wordt een rapport gemaakt. Dit rapport wordt in het najaar op de website  www.rivm.nl/veiligheidsbeleving  geplaatst. De resultaten worden ook aangeboden aan de veiligheidsregio Zuid-Limburg en veiligheidsregio Limburg-Noord, de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein, Provincie Limburg, de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Zuid-Limburg en Chemelot. Zij hebben aangegeven de inzichten uit het onderzoek te gebruiken om bewoners te informeren over veiligheid. 

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

De vragenlijst is op 10 juli 2020 naar de deelnemers gestuurd. Zij kunnen de vragenlijst invullen tot en met 9 augustus 2020. In de zomer verwerkt het RIVM de resultaten. Begin 2021 verwachten we de resultaten op onze website, www.rivm.nl/veiligheidsbeleving te kunnen zetten.

In welke gemeenten vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats in de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein.

Waarom is er voor deze gemeenten gekozen?

Deze gemeenten liggen het dichtst bij Chemelot. De veiligheidsregio’s, gemeenten in de buurt van Chemelot, provincie GGD en Chemelot zelf hadden al langer de wens om onderzoek uit te voeren naar de veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van bewoners. Om deze reden hebben ze positief gereageerd op het verzoek van het RIVM om een vragenlijst over de veiligheidsbeleving uit te zetten. De veiligheidsregio, gemeenten, GGD, de Provincie Limburg en Chemelot hebben aangeven wat zij graag zouden willen weten van omwonenden. Het RIVM heeft de vragenlijst ontwikkeld en vastgesteld en voert het onderzoek uit.

Is het in deze gemeenten niet veilig?

Dit onderzoek gaat over de veiligheidsbeleving van mensen en de behoeften die zij hebben aan informatie. Daarbij is het belangrijkste doel om een instrument te ontwikkelen waarbij deze veiligheidsbeleving en informatiebehoeften duidelijk worden. 

Als blijkt dat mensen zich niet veilig voelen, wat gaat er dan gebeuren?

Dit onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de mening en gevoelens van mensen over de veiligheid in de omgeving waar zij wonen. Als mensen zich onveilig voelen, willen we dat graag weten. De resultaten plaatsen we op onze website en sturen we naar de betrokken overheden en bedrijven: de veiligheidsregio Zuid-Limburg, veiligheidsregio Limburg-Noord, de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein, de Provincie Limburg, de GGD Zuid-Limburg, Chemelot en aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij nemen daarna een besluit over eventuele vervolgstappen.

Ik ben niet uitgenodigd maar wil wel graag meedoen. Kan dat?

Deelname aan het onderzoek is alleen mogelijk als u 18 jaar of ouder bent én een uitnodigingsbrief met persoonlijke inloggegevens op uw adres heeft ontvangen. Het is niet mogelijk deze gegevens aan te vragen.

Ik woon in een van de deelnemende gemeenten en heb geen brief ontvangen. Hoe kan dat?

Voor het onderzoek is binnen de deelnemende gemeenten een selectie van adressen gemaakt. Op basis van loting zijn in totaal 5.000 adressen geselecteerd. Als u geen brief heeft ontvangen, is uw adres niet geselecteerd. Gezien beperkingen in budget en tijd was het niet mogelijk om iedereen uit de deelnemende gemeenten uit te nodigen om mee te doen aan het onderzoek.

Vragen voor deelnemers aan het onderzoek

Kan ik de vragenlijst ook opzoeken via een zoekmachine, zoals Google?

Nee, het werkt niet om te zoeken naar de vragenlijst. De vragenlijst is alleen toegankelijk via de webpagina www.rivm.nl/vragenlijst of de QR-code uit de brief

Mijn inlogcode doet het niet, wat moet ik doen?

Controleer goed of u de juiste gegevens heeft ingevoerd. De gegevens bestaan uit een gebruikersnaam en wachtwoord. De code is gevoelig voor hoofdletters, leestekens en cijfers. 
Als het nog steeds niet werkt, neemt u dan contact op met het RIVM: veiligheidsbeleving@rivm.nl of (030) 274 91 11.

De QR-code werkt niet, wat moet ik doen?

U kunt ook rechtstreeks naar www.rivm.nl/vragenchemelot gaan. Daar vult u dan uw persoonlijke inloggegevens in. Deze staan op de achterkant van de brief die u thuis heeft ontvangen. 

Ik wil graag een vragenlijst per post ontvangen. Kan dat?

Ja, als u uitgenodigd bent voor het onderzoek, kan dat. Neemt u dan contact op met het RIVM: veiligheidsbeleving@rivm.nl of (030) 274 91 11.

Ik heb een vragenlijst per post ontvangen. Waar moet ik de ingevulde vragenlijst naar toe sturen?

U stuurt de vragenlijst retour in de bijgesloten retourenveloppe. Ook staat het adres bovenaan de vragenlijst. 

Hoe komt het RIVM aan mijn adresgegevens?

Het RIVM heeft via een steekproef een selectie van adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gehaald. Dit zijn data die openbaar toegankelijk zijn. Er is een selectie gemaakt van 5.000 adressen. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. De resultaten worden anoniem verwerkt, zodat uw privacy is gewaarborgd. 

Wanneer zijn de resultaten er?

De vragenlijst is op 11 juni 2020 naar de deelnemers gestuurd. Zij kunnen de vragenlijst invullen tot en met 9 augustus 2020. In de zomer verwerkt het RIVM de resultaten. Begin 2021 verwachten we de resultaten op onze website te kunnen delen. 

Word ik persoonlijk geïnformeerd over de resultaten?

Dat is helaas niet mogelijk in verband met de privacywetgeving en anonieme verwerking van de resultaten. U kunt de resultaten begin 2021 vinden op onze website.