Hoe veilig omwonenden van chemiebedrijven zich voelen, verschilt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft nu een wetenschappelijke methode ontwikkeld om objectief te peilen hoe mensen de veiligheid beleven rond chemische bedrijven. Deze onderzoeksmethode is getest in de gemeenten rond een cluster van chemiebedrijven in Limburg (Chemelot). De testresultaten bieden lokale overheden en chemische bedrijven houvast bij het ontwikkelen van communicatiebeleid.
 

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat het gevoel van veiligheid afhangt van de afstand tot het chemiecomplex én het algemene vertrouwen van de bewoners in de overheid en de bedrijven op Chemelot. Hoe dichterbij men woont en hoe minder vertrouwen men heeft in instanties, hoe onveiliger men zich voelt. Omwonenden geven aan dat ze bij rampen, ongevallen en afwijkende situaties eerlijke informatie nodig hebben om zich veiliger te voelen. Voorbeelden van afwijkende situaties zijn vreemd geluid, ongeval, bruine rookpluim of vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Veiligheidsgevoel: de meeste bewoners voelen zich heel veilig, maar onregelmatigheden kunnen gevoelens van onveiligheid opwekken. Omwonenden: vooral mensen die dicht bij Chemelot wonen willen meer informatie over de veiligheid. Informatie zoeken: Mensen zoeken meestal niet actief naar informatie over veiligheid. Je zult ze actief op deze informatie moeten wijzen. Informatievoorziening: Een betere informatievoorziening leidt niet automatisch tot een groter gevoel van veiligheid. Vertrouwen: beleving hangt sa

Ervaren veiligheid per gemeente

Uit het onderzoek blijkt dat een minderheid van de bewoners rond Chemelot zich onveilig voelt. De meeste deelnemers aan het onderzoek voelen zich veilig noch onveilig door de nabijheid van Chemelot of voelen zich (heel) veilig. Deelnemers die in de buurt van Chemelot wonen, voelen zich vaker onveilig. 

Hoe veilig voelt u zich als omwonende van Chemelot? Op het kaartje is met kleur aangegeven of mensen zich in die gemeente veilig of onveilig voelen

Ervaren hinder per gemeente

Een minderheid van de deelnemers gaf aan hinder te ervaren van de activiteiten bij Chemelot. Deelnemers uit dorpen en steden die grenzen aan Chemelot ervaren ook vaker en meer hinder van Chemelot dan deelnemers die verder van de Chemelot-site af wonen.

Ervaart u als omwonende hinder, bijvoorbeeld stank-, licht-, stof, of geluidsoverlast van de activiteiten bij Chemelot? Op het kaartje is te zien per gemeente of mensen daar nooit, zelden, soms, vaak of heel vaak hinder ervaren.